Fujian, China

$2.00
$3.60
$0.20

Wenzhou, China

$24.60
$5.50
$3.90

Taizhou, China

$0.50
$3.55
$6.00

Cantón, China

$24.50
$1.70
$43.00